خیر، ثبت سفارت سفارش در کف قیمت فقط از طریق سایت امکان پذیر است.