در صورتی که پرداختی ناموفق بود و یا هرگونه مغایرتی در پرداخت وجود داشت اگر تا 24 ساعت مبلغ به حسابتون برنگشت میتونید از طریق تیم پشتیبانی کف قیمت اقدام به بررسی موضوع کنید.