در صورت ثبت سفارش هم از طریق پیامکی که برای شما ارسال می شود و هم از طریق صفحه ی اصلی سایت این قابلیت برای شما فراهم است تا از شرایط لحظه به لحظه ی سفارش خود مطلع باشید