خیر ،کف‌قیمت نسبت به عوارض جسمی و بیماری‌های ناشی از استفاده این محصولات و... در محصولات آرایشی و بهداشتی مسئولیت و تعهدی نخواهد داشت.

و مسئولیت آن ها برعهده شرکت تولید کننده است.