درهنگام ثبت سفارش و قبل از تایید نهایی سفارش می تونید کد هدیه ای که دارید در قسمت " ثبت کد تخفیف " وارد کنید